راسته زرشک Berberidales

از این راسته به بررسی تیره زرشک می پردازیم. پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شما را تولید می‌کند.

تیره زرشک Berberidaceae
اغلب گیاهان به صورت درختچه‌ای، با برگ های ساده، که گاهی این برگ ها به خار تبدیل می‌شوند، گل ها دوجنسی، پوشش گل مضاعف، که روی آتا ۸ پیرامون قرار می‌گیرند.

زرشک
درختچه‌ای است تیغ دار است، که گاهی ارتفاع آن تا۴ متر می‌رسد. برگ ها به صورت ساده یا مرکب وجود دارند که گاهی به خار تبدیل شداند. گل ها در این گیاه کوچک و خوشه ای است. کاسبرگ ها به صورت دوحلقه ۳تایی، جام گل به صورت دو حلقه ۳تایی، پرچم ها در دو گروه سه تایی قرار می گیرند مادگی یک برچه ای، میوه آن سنه و قرمز رنگ و خوراکی است.
قسمت مورد استفاده گیاه پوست ریشه، ريزوم، ساقه، برگ و میوه است مهمترین ترکیبات مؤثره موجود در پوست بو برین، برگ بربرین و اسید سیتریک، میوه دکستروز، فروکتوز و پکتوز است. میوه آن را همراه با غذا استفاده می‌شود، مقوی معده، صفراآور، ضد اسکوربوت، قابض و مغذی از مهم ترین خواص دارویی این گیاه به شما می رود. پوست زرشک به مقدار سه گرم روزی سه بار به صورت دم کرده و پزشکان قدیم قسمت‌های مختلف زرشک را علاوه بر مصارف فوق به عنوان تصفیه کننده خون، مدر، و در مورد تیفوس و رفع تشنگی استفاده می‌کرده‌اند پوست ریشه زرشک را جهت ترک تریاک استفاده نموده‌اند.

راسته زرشک با خواص دارویی شگفت آور

زیر راسته : روئه دال Rhoedales

از این زیر راسته به بررسی گوندهای دارویی تیرهای خشخاش، شاه تره، گور و شیبو می‌پردازیم.

تیره خشخاش Papaveraceae
این تیره غالبا گیاهانی علفی هستند. با برگ‌های آن‌ها ساده و متناوب، گل ها دو جنس، معمولا قطعات گل در دو یا سه پیرامون قرار می‌گیرند. پرچم ها در این تیره آزاد و متعدد، مادگی فوقانی است. میوه به صورت کپسول و یا خورجین مانند می‌باشد. در این تیره گونه های زیر مواد موثره داشته و کاربرد دارویی دارند.

خشخاش ،Papaver somniferuml
خشخاش گیاه علفی، یک ساله که ارتفاع آن تا ۷۰ سانتی متر نیز می‌رسد. گل ها منفرد، انتهایی و به صورت دو جنسی، کاسبرگ ها ۲ یا ۳ عدد، جام گل ۲تا۳ عدد با حاشیه دندانه دار، پرچم ها به تعداد فراوان، مدگی ۲ تا ۳ برچه‌ای و میوه به صورت کپسول است.
گیاه دارای شیرابه فراوانی است پودر تریاک به مقدار بیست صدم گرم به صورت قرص استفاده شود اطبای قدیم به عنوان آرامبخش ضد سرفه مقوی قوه باه مسکن و ضد درد خواب آور ضد اسهال ساده و خونی مورد استفاده قرار می‌گرفته است قسمت مورد استفاده گیاه کپسول، گل، برگ، شیرابه (لاتکس) و دانه است. مهمترین ترکیب ثانویه این گیاه آلكالوئيد است از این گیاه به عنوان خواب آور و ضد درد استفاده می‌شود.

راسته زرشک با خواص دارویی شگفت آور

خشخاش زراعی.Papaver Rhoeas L
گیاهی است علفی، یک ساله، که ارتفاع آن به ۴۰ سانتی متر می رسد و با برگهای ساده و متناوب، دارای بریدگی های کم بیش عمیق، گل ها به صورت منفرد و انتهایی به صورت دو جنس، کاسه برگها ۲ تایی و زود افت، جام گل ۳تایی با حاشیه مضرس پرچم ها و برچهها فراوان و میوه به صورت کپسول است. این گیاه در بین مزارع به صورت علف هرز رویش دارد.
قسمت مورد استفاده گیاه گل برگ ها و گل ها آن است مهمترین مواد موثره دارویی آن در شیره کپسول آلكالوئيد، و ویتامین های فراوان و موسیلاژ است در درمان از آن به عنوان ضدسرفه، خواب آور، مسکن، معرق و خلط آور استفاده می‌کنند.
مقدار مصرف سه گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به آرام کننده نرم کننده، معرق، خلط آور، ضد سرفه های مقاوم و سیاه سرفه استفاده می شده است این گیاه به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی استفاده نمود.

شقایق شاخ دار Glaucium corniculatum L Rudolph
گیاه علفی، یک ساله که ارتفاع آن تا ۵۰ سانتی متر می رسد. برگ ها متناوب، دارای کرک فراوان، غلبا به رنگ سبز مات هستند. گل آذین به صورت گرزن، گل ها منفرد و سرخ فام اند، کاسه گل دو قطعه ای، جام گل ۲ قطعه ای، و در حاشیه مضرس، ناقه گل از پرچم های متعدد که بر روی دو دایردهای سه تایی قرار گرفته، مادگی از برچه های متعدد، میوه کپسول استوانه ای است و به وسیله دو کفه جداری باز می‌شود.
قسمت مورد استفاده گیاه ساقه های گلدار آن است مهمترین مواد موثره دارویی الكالوئيدها، رزین و پکتین فراوان است. خواص درمانی گیاه ضد اسپاسم، مخدر و خواب آور است.
مقدار مصرف چهار گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به عنوان مخدر و خواب آور ضد اسهال و علاوه بر این در رفع بیماری قند و در استعمال خارجی جهت رفع التهاب استفاده می کردند. چون مصرف زیاد آن ایجاد مسمومیت می‌کند از این نظر در مصرف آن باید نهایت احتیاط به عمل آید.

مامیران .chelidonium majus L
گیاهی علفی و یک ساله است که ارتفاع آن به ۵۰ سانتی متر می‌رسد برگ ها متناوب، دارای گل های کوچک، مجتمع در چترهای ساده، پرچم‌ها متعدد، تخمدان استوانه‌ای، باریک و خطی، با کلاله دولبه است گلها زرد رنگ است کاسه ۲ قطعه‌ای، جام ۲ قطعه ای و زرد رنگ، تافه گل دارای پرچم های فراوان، که بر روی دایره متعدد قرار می‌گیرند. مادگی ۲ تا ۳ برچه ای و میوه خورجین مانند است.
قسمت مورد استفاده گیاه تمام گیاه و شیرابه آن است مهمترین مولکول مؤثره دارویی آن نوع آلكالوئيد، املاح معدنی، روغن فرار، آنزیم و موسیلاژ است خواص درمانی آن ضد اسپاسم، مدر، قاعده آور و ضد تومور است.
مقدار مصرف دو گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به صورت صفرا آور مدر ضد سنگ کلیه تب های نوبه زردی ضد تشنج تصفیه کننده خون و در استعمال خارجی جهت اگزما و بیماریهای پوستی و از بین بردن زگیل مورد استفاده بوده است مامیران سمی است و مصرف آن زیر نظر پزشک باید تجویز گردد و نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف گردد.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.

راسته زرشک با خواص دارویی شگفت آور