تصاویر سمینارهای تهران

علم تا عمل

سمینار تهران سال 1395

کنفرانس طیور

سمینار تهران سال1396

سمینار تهران سال 1394

جشنواره گیاهان دارویی

جشنواره خوارزمی