1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
نقشه ایران
1

کیمیا پخش کومش

شهرستان : سمنان

مهندس طاهریان

0912-5888084

5888084-0912

2

سلامت پخش پارسیان

شهرستان : دزفول

مهندس تقی زاده

0916-6451253


سلامت دارو چکامه

آقای محمدرضا کدخدازاده

061-42261427

3

شفا پخش سنندج

شهرستان : سنندج

آقای رشیدیان

0918-0819593

4

داملکان زاگرس

شهرستان : خرم آباد

دکتر حاتمی
066-33432725

5

نجات ایمن دارو گستر

شهرستان : ارومیه

دکتر نجاتی
044-32383676

6

ایمن طیورقزوین

شهرستان : قزوین

مهندس سلطانی
028-33591013

7

صحت دام یزد

شهرستان : یزد

آقای حسینی

035-37220900

8

آبان داروگستر

شهرستان : یاسوج

خانم دکتر مردانی
074-33354553

9

نویان بیطار

شهرستان : زنجان

خانم مهندس زنجانی

0912-7425239

10

سرو دام بیرجند

شهرستان : بیرجند

مهندس خاکستانی
056-32318156

11

دام یاوراراک

شهرستان : اراک

خانم مطیع

086-34130261

12

پرسپولیس پخش فروهر

شهرستان : شیراز

آقای هاشمی

0917-3131705

13

شهرزاد پخش

شهرستان : سیرجان

آقای حاتم

0917-2427939

14

ماکیان داروگلستان

شهرستان : گرگان

آقای صفایی

0902-9326606

15

مزرعه سبز نمونه

شهر : تهران

خانم دکتر کریمی نیا

0910-2098941

16

رازیانه سبز پارس

شهرستان : مشهد

دکترصنعتی
051-36782825

17

مروارید کومش

شهرستان : سمنان

آقای خداوردی

0912-5735002

18

آذین پخش اسپادانا

شهرستان : اصفهان

مهندس رفیعی نیا

0913-3253478

19

سیمین شفا سبلان

شهرستان : اردبیل

مهندس فرزانه

0914-8611698

20

چکاوک پخش زاگرس

شهرستان : ایلام

دکتردارابی
084-32251983

21

دام درمان پویش

شهرستان : کرمانشاه

مهندس خزائی
083-38278923

22

بهورزنیکان

شهرستان : ساری

خانم سیاوشی

011-33024441


پارس مهر نیکو واک

آقای دکتر سید داوود حسینی

011-44233191

23

سامان پخش ماکیان دارو

شهرستان : قم

شرکت پخش

025-36629707

24

پرنیان طب زاگرس

شهرستان : شهرکرد

دکتر آل علی
038-32272191

25

نیک پخش رسا

شهرستان : تبریز

مهندس کنعانی
041-34244123

26

دامین طب گیلان

شهرستان : رشت

خانم هرشچی

013-33592581-102 داخلی

27

مزرعه سبز نمونه

شهرستان : البرز

دکتراحمدی
021-65270085

This post is also available in: English

کلیه حقوق برای «شرکت پارس ایمن دارو» محفوظ است. - Enfold Theme by Kriesi