جناب آقای دكتر سيدمحمدمهدی كيائی

مسئوليت ها
1- مدير گروه بهداشت و تغذيه دام و طيور دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 5611لغايت 5626 .
2-رئيس دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران . 5631 لغايت 5673.
3-معاون اداري و مالي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران . 5637 لغايت 5631.
4-معاون آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران . 5635 لغايت 5633
5-عضو شوراي آموزش دامپزشكي و تخصصي . وزارت علوم ’ تحقيات و فناوري . 5675 تاكنون

رزومه به زبان فارسی                 رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکترعلیرضا خسروی

تحصیلات
فلوشیپ در تحقیقات میکرو آر ان ای در زمینه آلرژن های قارچی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، سن فرانسیسکو. از مرداد 1393 الی مرداد 1394

رزومه به زبان فارسی                 رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر فرامرز قراگوزلو

1-دکترى, 1373 ,مامائى و بيماريهاى توليدمثل, دانشگاه تهران
2-کارشناسى ارشد, 1365 ,دامپزشکى, دانشگاه تهران

رزومه به زبان فارسی                 رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر مهدى وجگانى

تحصيلات
1_ دکترى, 1369 ,دامپزشکى, تهران
2 _فوق دکترى, 1374 ,دامپزشکى, تهران
فعاليتهاى اجرايى
1_ مدير بيمارستان آموزشى و پژوهشى دانشکده، (27/05/1393 ،20/02/1394 ،ايران، کرج)
2_ تهران، ايران، (1396/12/17 ،1393/12/19 ،دانشکده رئيس)

رزومه به زبان فارسی               رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر مهرداد مدیرصانعی

سوابق اجرایی

نماینده گروه دامپزشکی به عنوان ناظر بر امتحانات جامع پایانی دامپزشکی) بورد تخصصی در دانشکده
دامپزشکی دانشگاه اهواز(1393-1393-)
عضو ممتحن بورد دوره تخصصی رشته بهداشت و بیماری های پرندگان(1393-1393)
نماینده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی به منظور نظارت بر مصاحبه آزمون ورودی دکترای سال
تحصیلی 93 در رشته هایPhD ویروس شناسی و ایمنی شناسی(1393-1393)
عضو ممتحن بورد دوره تخصصی رشته بهداشت و بیماری های پرندگان(1392-1392)

رزومه به زبان فارسی                  رزومه به زبان انگلیسی

سرکار خانم دکتر صديقه نبيان

تحصيلات
1_دکترى, 1380 ,انگل شناسى, دانشگاه تهران
2 _دکترى عمومى, 1368 ,دامپزشکى, دانشگاه تهران
3_دکترى عمومى, 1365 ,دامپزشکى, تهران
4_دکترى, 1380 ,انگل شناسى, تهران

رزومه به زبان فارسی                 رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر كامران رضايزدی

تجارب شغلي:

1-مدير امور پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي از سال 1381 تا سال 1382
2-مدير طرح و برنامه دانشگاه محقق اردبيلي از سال 1382 تا سال 1383
3-رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي از سال 1383 تا سال 1384
4-مسئول آزمايشگاه تغذيه گروه علوم دامي دانشكده علوم زراعي و دامي دانشگاه تهران از سال 1384 تا سال 1385
5-كارشناس ارشد بخش تحقيقات تغذيه دام و طيور مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور از سال 1373 تا سال 1380
6-مديرگروه مطالعات كاربردی تغذيه دام و طيور دفتر مطالعات و بررسيهاي شركت پشتيباني امور دام كشور از سال 1376 تا سال 1381

رزومه به زبان فارسی                    رزومه به زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر اشکان زرگر

تحصيلات
1-دکترى عمومى,  دامپزشکى, دانشگاه تهران
2-دکترى, 1385 ,بهداشت و بيماريهاى آبزيان, دانشگاه تهران

رزومه به زبان فارسی                 رزومه به زبان انگلیسی