پرسنل پارس ایمن دارو

خانم مهندس مژگان شهبازی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اقای دکتر رسولی نژاد

کارشناس علمی فروش

آقای مهندس آرمین قدس

کارشناس فروش

خانم محدثه شهبازی

مدیر بازرگانی خارجی

آقای داوود سلیمانی

مدیرمالی

خانم دکتر مهسا آل بویه

مسئول فنی

آقای احسان کولانی

مسئول آزمایشگاه شیمی

خانم الهام کلانتری

مسئول آزمایشگاه میکروبی