قیمت محصولات

قیمت محصولات

ردیف

نام محصول

 مصرف کننده  بسته بندی

1

ایمونوفین

699.900

بطری 1 لیتری

2

برونکوفین

971.200

بطری 1 لیتری

3

برونکوفین

374.000

بطری 250 سی سی

4

آنزوفین

444.300

بطری 1 لیتری

5

آنزوفین اکسترا

215.800

بطری 250 سی سی

6

آنتی بیوفین

665.100

بطری 1 لیتری

7

واروسید

156.500

بطری 120سی سی

8

واروسید

804.000

بطری 1 لیتری

9

بیوهربال طیور هر کیلوگرم

115.300

سطل 4 کیلویی و کیسه 10 کیلویی

10 بیوهربال دام هر کیلوگرم 198.900 سطل 4 کیلویی و کیسه 10 کیلویی