R&D

R&D

پارس ایمن دارو توانسته است گروهی از بزرگ ترین و معروفترین دانشمندان را در بخش تحقیق و توسعه خود جمع آورده تا با عنایت به دانش این بزرگان روز به روز بر دانش دارویی مجموعه خود بیفزاید.

 

دکتر سید محمد مهدی کیائی

استاد دانشگاه تهران

دکتر صدیقه نبیان

دانشیار دانشگاه تهران

 دکتر علیرضا خسروی

استاد دانشگاه تهران

 دکتر كامران  رضايزدي

استاد دانشگاه تهران

مشاهده جزئیات رزومه مشاهده جزئیات رزومه مشاهده جزئیات رزومه  مشاهده جزئیات رزومه

 دکتر اشکان زرگر

استادیار دانشگاه تهران

 دکتر فرامرز قراگوزلو

استاد دانشگاه تهران

مشاهده جزئیات رزومه مشاهده جزئیات رزومه  مشاهده جزئیات رزومه  مشاهده جزئیات رزومه