مدیران شرکت

مدیران شرکت

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره رئیس هیئت مدیره رئیس R&D رییس بخش فرمولاسیون
خانم مهندس شهبازی دکتر محمد فلاح دکتر سید محمد مهدی کیایی دکتر علیرضا خسروی

کارشناس علوم دامی کارشناس بهداشت و بیماریهای طیور کارشناس تغذیه دام مسئول آزمایشگاه
آقای مهندس رامین قدس آقای دکتر سعید رسول نژاد آقای دکتر مرتضی غفاری
آقای مهندس احسان کولانی

       
مسئول فنی
مسوول کنترل کیفی
مدیر کارخانه
مدیر مالی
دکتر ابوترابیان آقای مهندس حبیب زاده آقای مهندس سالمی آقای داوود سلیمانی

قایم مقام مسئول فنی
مدیریت بازرگانی
خانم دکتر آل بویه
آقای ناصر گرجی پور