پارس ایمن دارو | پارس ایمن دارو 

antibiofin

antibiofin

مهارکننده رشد و تکثیر باکتریها و قارچ های بیماریزا